خلقت انسان

به راستی ما در زمین خلیفه قرار دادیم. (بقره ۲۹) به درستی كه ما شما را از خاك آفریدیم.[۱] سپس او را نطفه ای در قرارگاه مطمئن (=رحم) قرار دادیم.[۲] سپس نطفه را به صورت علقه (خون بسته) درآوردیم و علقه را به صورت مضغه (گوشت نرم شده) درآوردیم و مضغه را به صورت استخوان هایی درآوردیم. […]

خلقت انسان و جهان

بگو شرق و غرب برای خداست پس به هرکجا بنگری چهره خدا را می بینی (۱۱۵ بقره) ما کیستیم، کجاییم و چرائیم؟ نه تنها پاسخ به این سوال که تصور آن نیز بسیار دشوار است. احتمالا خواهید گفت در زمین. اما زمین چیست؟ حجم خاکی رها شده در آسمان؟ آسمان چیست؟ انباشته­ای از گازها در…؟ در کجا؟[…]

رحمت الهی

و رحمت من (خداوند) هر پدیده ای را فرا گرفته است (اعراف ۱۵۶) “به نام خداوند بخشاینده مهربان”[۱]، عبارتی است که در تمام سوره­های قرآن کریم وجود دارد و یکی از برجسته­ترین صفاتی که خداوند خود را به آن معرفی کرده[۲]، رحمت است. رحمت آمیزه­ای از محبت و بخشش است. یعنی نه صرف محبت است و نه[…]