۱۲

ارد

امضاى تفاهمنامه همكارى با انجمن حمايت از مسيحيان خاورميانه

امضاى تفاهمنامه همكارى با انجمن حمايت از مسيحيان خاورميانه آقاي سپاستيانو كاپوتو كه به دعوت موسسه بين المللى مطالعات شيعه و صلح جهانى به ايران أمده بود, ضمن برگزارى نشست هاي تخصصى با دانشجويان و حوزويان سند همكارى با اين موسسه را امضا كرد.   طرفين ضمن امضاى اين سند همكارى متعهد شدند كه به مدت سه[…]

۱۰

ارد

امضاى تفاهمنامه همكارى با انجمن دندان پزشکان بدون مرز

تفاهم نامه همکاری بین المللی بین انجمن بین المللی دندان پزشکان بدون مرز، مستقر در Pontedera در کشور ایتالیا، به آدرس خیابان Salvo پلاک ۴۲، به ریاست آقای دکتر Angelo Russo و بین موسسه بین المللی مطالعات شیعه و صلح جهانی، مستقر در ایران، قم به آدرس كرامت ۷ پلاک ۳۴ به ریاست آقای جعفر حسین نژاد.[…]