عقد تفاهم نامه با صومعه نافپاکتوس یونان

Concluding a Memorandum of Understanding with the Nufpaktoos of Greece
The International Institute for the Study of Shia and World Peace in April 2019 and at the same time as the Christian Easter (Orthodox Church) signed a memorandum of cooperation with the holy convent of Nafpaktou in the field of religious and cultural affairs, such as; collaborative studies, publications (articles, Books, etc.), as well as the organization of bilateral conferences and dialogues in Qom or in Nafpaktou.

عقد تفاهم نامه با صومعه نافپاکتوس یونان

مؤسسه بین المللی مطالعات شیعه و صلح جهانی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ و همزمان با عید پاک مسیحی (کلیسای ارتدکس) تفاهم نامه همکاری با صومعه مقدس شهر نافپاکتوس یونان در زمینه امور مذهبی و فرهنگی، همچون؛ همکاری در انجام مطالعات مشترک؛ چاپ (مقالات، کتاب ها و …)؛ و همچنین سازماندهی کنفرانس­ها و گفتگوهای دوجانبه در قم و یا  در نافپاکتوس به امضاء رساند.

 

نوشته های مرتبط