خلقت انسان

به راستی ما در زمین خلیفه قرار دادیم. (بقره ۲۹)

به درستی كه ما شما را از خاك آفریدیم.[۱] سپس او را نطفه ای در قرارگاه مطمئن (=رحم) قرار دادیم.[۲] سپس نطفه را به صورت علقه (خون بسته) درآوردیم و علقه را به صورت مضغه (گوشت نرم شده) درآوردیم و مضغه را به صورت استخوان هایی درآوردیم. و بر استخوان ها گوشت پوشاندیم[۳]. از این مرحله به بعد ما موجود دیگری را ایجاد (و تربیت )كردیم (و به او روح دمیدیم). بعد شما را به صورت طفل بیرون می آوریم.[۴] سپس هدف این است كه به حد رشد و بلوغ خویش برسید.[۵] سپس شما بعد از آن می میرید.[۶] سپس در روز قیامت برانگیخته می شوید.[۷]

قسم به نفس {ناطقه انسان} و آن که او را نیکو {به حد کمال} بیافرید و به او شر و خیر او را الهام کرد، هر کس خود را از گناه و بدکاری پاک سازد به یقین رستگار خواهد شد و هر که او را به کفر و گناه پلید گرداند البته {در دو جهان} زیانکار خواهد گشت.[۸] «ما به حقیقت راه {حق و باطل} را به انسان نمودیم حال خواهد هدایت پذیرد و شکر این نعمت گوید و خواهد آن نعمت را کفران کند»[۹].

انسان آفریده­ای است که می­تواند خلیفه خدا در روی زمین باشد[۱۰]، موجودی دو بعدی و دارای جسم و روح است. او ابدی است و مرگ برایش گذرگاهی از دنیا به برزخ و سپس به آخرت است. او در قبال رفتار خویش مسئول است. موجودی مختار که می­تواند با هدایت عقل و نبوت راه صحیح را تشخیص ­دهد[۱۱]. او هم حق انتخاب دارد و هم نتایج انتخاب آزادانه­اش را در دنیا و آخرت تجربه خواهد کرد[۱۲]. او ابدی است و هرگز نابود نخواهد شد.

انسانیت او امری مربوط به بعد روحانی اوست و جسم و جنسیتش وزنی در کمال انسانی­اش ندارد و زن و مرد از یک حقیقت واحد آفریده شده­اند[۱۳]. تفاوت­ بین زن و مرد امری طبیعی است ولی تبعیض مردود است. او درقبال خویش، خدا، مردم، فارغ از اینکه برادر ایمانی­اش باشند و یا هم نوعش و نیز محیط زیست مسئول است.

[۱]. حج/ ۵.

[۲]. مومنون/ ۱۳.

[۳]. مومنون/ ۱۴.

[۴]. حج/ ۵.

[۵]. حج/ ۵.

[۶]. مومنون/ ۱۵.

[۷]. مومنون/ ۱۶.

[۸]. شمس/۱۰-۷.

[۹]. ص: ۲۱-۲۰.

[۱۰]. بقره، ۳۰.

[۱۱]. الكافى ، ج ۱، كتاب العقل و الجهل، ح ۱۲، ص ۱۰ .

[۱۲]. زلزله/۷و۸..

[۱۳]. اعراف / ۱۸۹.

نوشته های مرتبط