امضاى تفاهمنامه همكارى با انجمن دندان پزشکان بدون مرز

تفاهم نامه همکاری بین المللی
بین انجمن بین المللی دندان پزشکان بدون مرز، مستقر در Pontedera در کشور ایتالیا، به آدرس خیابان Salvo پلاک ۴۲، به ریاست آقای دکتر Angelo Russo
و بین موسسه بین المللی مطالعات شیعه و صلح جهانی، مستقر در ایران، قم به آدرس كرامت ۷ پلاک ۳۴ به ریاست آقای جعفر حسین نژاد.

شروط تفاهمنامه:

۱_ انجمن دندان پزشکان بدون مرز، غیر سیاسی و غیر انتفاعی است که منحصرا اهداف همبستگی اجتماعی را دنبال می کند.
ماموریت دندان پزشکان بدون مرز پیشگیری و مراقبت از بهداشت دهان و دندان است و مراقبت های دندان پزشکی را به دلیل هزینه های زیاد برای کسانی که تمکن مالی ندارند را برعهده می گیرد.

۲_ از جمله اهداف قانونی انجمن دندان پزشکان بدون مرز، ترویج، تشویق و توسعه همه جانبه مراقبت از بهداشت دهان و دندان، و همچنین انتقال تجربیات آموزشی و علمی با متخصصان و مراکز دندان پزشکی اعم از دولتی و خصوصی، ایتالیایی و خارجی، و نیز ایجاد روابط همکاری برای پیشبرد فعالیت های مشترک با افراد و موسسات ایتالیایی و خارجی می باشد.

۳_ انجمن دندان پزشکان بدون مرز خالق و سازمان دهنده همکاری های حرفه ای، بین دندان پزشکان ملل مختلف می باشد که با این انجمن ارتباط و همکاری دارند.

۴_ انجمن دندان پزشکان بدون مرز و موسسه بین المللی مطالعات شیعه و صلح جهانی در مورد اهمیت ایجاد روابط و همکاری های بین المللی برای ترویج و تقویت مبادلات بین المللی در راستای پیشگیری و مراقبت های دندان و دندان به نفع بیماران از ملیت های مختلف، به تفاهم رسیده اند.

از آنچه بیان شد؛
زین پس انجمن دندان پزشکان بدون مرز و موسسه بین المللی مطالعات شیعه و صلح جهانی به عنوان طرفین این تفاهمنامه معرفی می شوند.

مفاد تفاهمنامه؛

۱_ ماده اول:
شروط مذکور جزء لاینفک این تفاهم نامه همکاری بین المللی هستند.

۲_ ماده دوم:
با امضای این تفاهمنامه طرفین متعهد می شوند تا روابط و روشهای ایجاد تعامل برای پروژه های مشترک را تنظیم کنند.
طبق این سند آقای جعفر حسین نژاد، رئیس موسسه بین المللی مطالعات شیعه و صلح، نماینده انجمن دندان پزشکان بدون مرز در ایران خواهد بود.

۳_ ماده سوم:
طرفین متعهد به شناسایی استراتژی مشترک برای ترویج فعالیت ها و تبادل پروژه ها بین ایتالیا و ایران در دو بخش حرفه ای و آموزشی می شوند، به منظور تقویت و افزایش اهداف همکاری در راستای پیشگیری و مراقبت های دهان و دندان.

۴_ ماده چهارم:
این تفاهمنامه از تاریخ انتشار به مدت سه سال اعتبار دارد. البته این مدت می تواند طبق تفاهم های آتی به مدت سه سال دیگر تمدید شود.

۵_ ماده پنجم:
این تفاهمنامه میتواند با رضایت طرفین در مورد موضوعات تصریح شده تغییر کند که نیاز به تصویب دارد.

 

لينك انجمن :

HOME

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE

Tra Dentisti Senza Frontiere (DSF) con sede in Pontedera Italia via Salvo D’acquisto 42,
P.Iva 02333820500 rappresentata da Angelo Russo, Presidente
e
International Institute for Shia and global peace studies con sede in 16, Ensejam 12, via
Edalat, Qom, Iran Teheran, Iran e rappresentata da Jafar Hossein Nezhad
PREMESSO CHE
● L’Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro, e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale, la missione di “Dentisti senza Frontiere” nasce dall’esigenza di rendere realmente fattibile la prevenzione della salute orale, e rendere accessibile le cure odontoiatriche stesse a chi normalmente non riuscirebbe ad affrontarle, a causa degli elevati costi.

● DSF ha tra le finalità statutarie quella di promuovere, favorire e sviluppare la diffusione di ogni forma di protezione odontoiatrica preventiva, nonché promuovere e favorire esperienze didattiche e scientifiche con professionisti e istituzioni dell’odontoiatria, pubbliche e private, siano esse italiane o estere, e di porre in essere rapporti, anche per disciplinare attività di interesse comune, con soggetti pubblici e privati, in Italia e all’estero;

● DSF è l’ideatore e l’organizzatore di scambi e collaborazione professionale tra dentisti delle varie nazioni che partecipano all’Associazione;

● “Dentisti Senza Frontiere” e “International Institute for Shia and global peace studies “concordano sull’utilità e sull’importanza di stabilire rapporti di cooperazione internazionale,promuovendo e favorendo gli scambi internazionali per la prevenzione e l’assistenza odontoiatrica a favore di potenziali pazienti delle varie nazionalità;

TUTTO CIÒ PREMESSO

“Dentisti Senza Frontiere” e “International Institute for Shia and global peace studies”, di seguito indicate come le Parti.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Recepimento delle premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di partenariato internazionale.

Art. 2 (Oggetto)

Con il Presente Accordo di Partenariato, le Parti intendono regolamentare i rapporti e le modalità di interazione per l’attuazione di progetti comuni che tempo per tempo si andranno a definire.
E in particolare si nomina con il presente Jafar Hossein Nezhad di International Institute for Shia and global peace studies, quale referente di Dentisti Senza Frontiere in Iran.

Art. 3 (Impegni delle Parti)
Le Parti si impegnano a individuare strategie comuni volte a promuovere le attività e i progetti di scambio tra l’Italia e l’Iran, in una dimensione sia professionale che formativa, al fine di rafforzare e valorizzare i valori della cooperazione, della solidarietà, dell’educazione alla prevenzione e cura dentaria, e del dialogo interprofessionale.

Art. 4 (Durata)

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata di anni 3 (tre). La durata può essere prorogata per un ulteriore triennio, previo accordo scritto delle Parti che dovrà intervenire prima della scadenza.

Art. 5 (Modifiche)
Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo hanno stipulato e con le stesse procedure seguite per la sua formazione e stipulazione.

نوشته های مرتبط