امضاى تفاهمنامه همكارى با انجمن حمايت از مسيحيان خاورميانه

امضاى تفاهمنامه همكارى با انجمن حمايت از مسيحيان خاورميانه

آقاي سپاستيانو كاپوتو كه به دعوت موسسه بين المللى مطالعات شيعه و صلح جهانى به ايران أمده بود, ضمن برگزارى نشست هاي تخصصى با دانشجويان و حوزويان سند همكارى با اين موسسه را امضا كرد.

 

طرفين ضمن امضاى اين سند همكارى متعهد شدند كه به مدت سه سال همكارى هاى علمي و فرهنگى در راستاى گفتگوهاي بين الادياني در قم و رم داشته باشند.

IL TESTO UFFICIALE DELL’ACCORDO 
Tra International Institute for Shia and Global peace studies con sede in 34, Keramat 7, via Jomhouri, Qom Iran, rappresentata da Jafar Hossein Nezhad e la Fondazione SOS Cristiani d’Oriente, Via Meuccio Ruini 31, 00155 Roma, rappresentata dal presidente Sebastiano Caputo.
PREMESSO CHE
L’istituto è apolitico, non ha scopo di lucro, e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.
“International Institute for Shia and global peace studies” e la “Fondazione SOS Cristiani d’Oriente” concordano sull’utilità e sull’importanza di stabilire rapporti di cooperazione internazionale, promuovendo e favorendo gli scambi internazionali per la pace delle varie nazionalità e religioni.
International Institute for Shia and Global peace e Fondazione SOS Cristiani d’Oriente, di seguito indicate come le Parti.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 (Recepimento delle premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di partenariato internazionale.
Art. 2 (Oggetto)
Con il Presente Accordo di Partenariato, le Parti intendono regolamentare i rapporti e le modalità di interazione per l’attuazione di progetti comuni che tempo per tempo si andranno a definire. E in particolare si nomina con il presente Sebastiano Caputo della Fondazione SOS Cristiani d’Oriente, quale referente di International Institute for Shia and Global peace in Italia.
Art. 3 (Impegni delle Parti)
Le Parti si impegnano a individuare strategie comuni volte a promuovere le attività e i progetti di scambio tra l’Italia e l’Iran, in una dimensione sia professionale che formativa, al fine di rafforzare e valorizzare i valori della cooperazione, della solidarietà, dell’educazione alla pace e del dialogo interreligioso.
Art. 4 (Durata)
Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata di anni 3 (tre). La durata può essere prorogata per un ulteriore triennio, previo accordo scritto delle Parti che dovrà intervenire prima della scadenza.
Art. 5 (Modifiche)
Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo hanno stipulato e con le stesse procedure seguite per la sua formazione e stipulazione.
International Institute for Shia and global peace studies
______
Fondazione SOS Cristiani d’Oriente

نوشته های مرتبط

۱۰

آذر
اعضا

کشیش میگل Miguel Ángel Peraza y Peraza

Miguel Ángel Peraza y Peraza

رزومه کشیش میگل

Curriculum Vitæ

PERSONAL

INFORMATION

Name Miguel Ángel Peraza y Peraza

Address Via Aurelia, 677 – ۰۰۱۶۵ Roma, Italia

Nationality Mexican

Date of birth 31 Ocober 1968, Mérida, Yucatán (Mexico)

Cvrricvlvm Vitæ : Fr. Miguel Ángel Peraza y Peraza 2

HIGHER EDUCATION

& TRAINING

Doctorate in

Theology

۲۰۱۲-present

Aristotelian University of Thessaloniki

THESSALONIKI, GREECE

Continuation of research for PhD on Oriental Theology

Thesis: Ἡ ἀποφατικὴ γνῶσις Θεοῦ.

The αpophatic knowledge of God.

Doctorate in

Theology

۲۰۱۰-۲۰۱۱

Pontifical Oriental Institute

ROME, ITALY

PhD studies on Oriental Theology

Licentiate in

Theology

۲۰۰۷-۲۰۱۰

Pontifical Athenaeum Regina Apostolorum

ROME, ITALY

Thesis: La natura del dogma e il suo fondamento.

The Nature of a Dogma and its Foundation.

Baccalaureate in

Theology

۱۹۹۸-۲۰۰۱

Pontifical Athenaeum Regina Apostolorum

ROME, ITALY

Thesis: Li amò fino alla fine: Uno studio su Gv 13, 1.

He Loved Them to the End: A Study on Jn 13,1.

Licentiate in

Philosophy

۱۹۹۵-۱۹۹۷

Pontifical Athenaeum Regina Apostolorum

ROME, ITALY

Thesis: La apropiación de lo real.

Significado de la epistemología tomista en confrontación con

« La esencia de la verdad » de Martin Heidegger.

Appropriation of the Real.

Significance of the Thomistic Epistemology in Confrontation with

Martin Heidegger’s “On the Essence of Truth”.

Cvrricvlvm Vitæ : Fr. Miguel Ángel Peraza y Peraza 3

Baccalaureate in

Philosophy

۱۹۹۰-۱۹۹۲

Center for Higher Studies of the Legionaries of Christ

ROME, ITALY

Thesis: La belleza como trascendental.

Breve comentario a «Περὶ Θείων Ὀνοµάτων», IV 7, del

Pseudodionisio Areopagita.

Beauty as a Transcendental.

Brief Comment on Pseudo-Dionysius the Areopagite’s “On Divine

Names”, Chap. 4, § ۷.

Diploma in

Humanistic Studies

۱۹۸۹-۱۹۹۰

College of Humanities of the Legionaries of Christ

SALAMANCA, ESPAÑA

[ N.B.: Participation in different Meetings, Symposia or Conferences are omitted. ]

Cvrricvlvm Vitæ : Fr. Miguel Ángel Peraza y Peraza 4

Pastoral

Experience

۲۰۱۶-june 2017 Chaplain

Monastery of the Resurrecion in Montefiolo

Benedicine Sisters of Priscilla

CASPERIA (RIETI), ITALY

۲۰۱۳-۲۰۱۵ Secretary of the

Catholic Committee for Cultural Collaboration of the

Pontifical Council for Promoting Christian Unity

VATICAN CITY

۲۰۰۸-۲۰۱۵ Assistant Priest (periods)

St. Francis Catholic Parish (Le Prese)

St. Bernard Catholic Parish (Prada)

St. Charles Borromeo Catholic Parish (San Carlo)

Italian Catholic Mission at Upper Engadine Valley (Samedan, Sankt

Moritz, Pontresina, Celerina/Schlarigna).

GRAUBÜNDEN, SWITZERLAND

۲۰۱۰-۲۰۱۳ Assistant Priest

Immaculate Conception Catholic Parish

Apostolic Vicariate of Thessaloniki for Northern Greece

THESSALONIKI, GREECE

Summer 2012 Assistant Priest (periods)

Sacred Heart of Jesus Catholic Parish

LARISSA, GREECE

۲۰۰۷ – ۲۰۱۰ Auxiliary to Prefecure of Studies of Theology

Center for Higher Studies of the Legionaries of Christ (Major

Seminary)

ROME, ITALY

Cvrricvlvm Vitæ : Fr. Miguel Ángel Peraza y Peraza 5

۲۰۰۴-۲۰۰۷ Academic Direcor

Professor of Philosophy

Spiritual Direcor

Seminário Maria Mater Ecclesiæ do Brasil (Major Seminary)

SÃO PAULO, BRAZIL

۲۰۰۴-۲۰۰۷ Assistant Priest (periods)

São Pedro e São Paulo Catholic Parish

SÃO PAULO, BRAZIL

۲۰۰۱-۲۰۰۴ Recor’s Assistant

Secretary of the Seminary

Professor of Philosophy

Seminário Maria Mater Ecclesiæ do Brasil (Major Seminary)

SÃO PAULO, BRAZIL

۲۰۰۰-۲۰۰۱ Editor-in-chief of «Messa Meditazione», monthly Missal (ed. Logos)

ROME, ITALY

۱۹۹۸-۲۰۰۰ Prefec of Studies

Prefec of Discipline

Immaculate Conception Apostolic School (Minor Seminary),

GOZZANO (NOVARA), ITALY

۱۹۹۶-۱۹۹۸ Direcor of youth clubs

Parrocchia della Cattedrale di Santa Maria Assunta

MATELICA (MACERATA), ITALY

۱۹۹۵-۱۹۹۸ Auxiliary to Prefecure of Studies of Philosophy

Center for Higher Studies of the Legionaries of Christ (Major

Seminary)

ROME, ITALY

۱۹۹۵-۱۹۹۶ Instrucor of Christian Formation

Istituto Cristo Re

ROME, ITALY

Cvrricvlvm Vitæ : Fr. Miguel Ángel Peraza y Peraza 6

۱۹۹۲-۱۹۹۵ Direcor of youth clubs

Instrucor of Christian Formation

Instituto Cumbres de León

LEÓN (GUANAJUATO), MEXICO

Personal Skills

& Qualifications

Mother tongue Spanish.

Other languages Italian; modern Greek, Portuguese, English, French, Latin.

Knowledge for academic

or liturgical proposes:

Ancient Greek; Katharévousa (formal Greek); working knowledge of

Biblical Hebrew.

Technical skills Excellent knowledge of internet and computer programs (Macintosh &

Windows): MS Office (especially Word, Excel, PowerPoint), Corel

(especially WordPerfec, Presentations), Adobe (PhotoShop…).

Further Personal Interests

(no «hobbies»): […]

۰۵

آذر
اخبار, وبینار

وبینار سبک زندگی دینی

سلسله نشستهای گفتگوی بین ادیان و مذاهب به مناسبت هتک حرمتهای اخیر به ساحت مقدس پیامبر اسلام(ص) وبینار سراسری سبک زندگی دینی در معاشرت پیروان ادیان و مذاهب از منظر اسلام و مسیحیت   حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی اکبرنژاد، تولیت مؤسسه فقاهت و تمدن اسلامی – ایران قم و کشیش میگوئل پرازو، دبیر کمیته فرهنگی […]