امضاى تفاهمنامه همكارى با انجمن حمايت از مسيحيان خاورميانه

امضاى تفاهمنامه همكارى با انجمن حمايت از مسيحيان خاورميانه

آقاي سپاستيانو كاپوتو كه به دعوت موسسه بين المللى مطالعات شيعه و صلح جهانى به ايران أمده بود, ضمن برگزارى نشست هاي تخصصى با دانشجويان و حوزويان سند همكارى با اين موسسه را امضا كرد.

 

طرفين ضمن امضاى اين سند همكارى متعهد شدند كه به مدت سه سال همكارى هاى علمي و فرهنگى در راستاى گفتگوهاي بين الادياني در قم و رم داشته باشند.

IL TESTO UFFICIALE DELL’ACCORDO 
Tra International Institute for Shia and Global peace studies con sede in 34, Keramat 7, via Jomhouri, Qom Iran, rappresentata da Jafar Hossein Nezhad e la Fondazione SOS Cristiani d’Oriente, Via Meuccio Ruini 31, 00155 Roma, rappresentata dal presidente Sebastiano Caputo.
PREMESSO CHE
L’istituto è apolitico, non ha scopo di lucro, e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.
“International Institute for Shia and global peace studies” e la “Fondazione SOS Cristiani d’Oriente” concordano sull’utilità e sull’importanza di stabilire rapporti di cooperazione internazionale, promuovendo e favorendo gli scambi internazionali per la pace delle varie nazionalità e religioni.
International Institute for Shia and Global peace e Fondazione SOS Cristiani d’Oriente, di seguito indicate come le Parti.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 (Recepimento delle premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di partenariato internazionale.
Art. 2 (Oggetto)
Con il Presente Accordo di Partenariato, le Parti intendono regolamentare i rapporti e le modalità di interazione per l’attuazione di progetti comuni che tempo per tempo si andranno a definire. E in particolare si nomina con il presente Sebastiano Caputo della Fondazione SOS Cristiani d’Oriente, quale referente di International Institute for Shia and Global peace in Italia.
Art. 3 (Impegni delle Parti)
Le Parti si impegnano a individuare strategie comuni volte a promuovere le attività e i progetti di scambio tra l’Italia e l’Iran, in una dimensione sia professionale che formativa, al fine di rafforzare e valorizzare i valori della cooperazione, della solidarietà, dell’educazione alla pace e del dialogo interreligioso.
Art. 4 (Durata)
Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata di anni 3 (tre). La durata può essere prorogata per un ulteriore triennio, previo accordo scritto delle Parti che dovrà intervenire prima della scadenza.
Art. 5 (Modifiche)
Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo hanno stipulato e con le stesse procedure seguite per la sua formazione e stipulazione.
International Institute for Shia and global peace studies
______
Fondazione SOS Cristiani d’Oriente

نوشته های مرتبط

انجمن دیالوگ شیعه و کاتولیک

واتیکان نیوز

واتیکان نیوز خبرنگاری اختصاصی کلیسای کاتولیک اختصاصی انجمن دیالوگ شیعه و کاتولیک   کانال خبری واتیکان نیوز وابسته به انجمن دیالوگ شیعه و کاتولیک، منعکس کننده آخرین اخبار کلیسای کاتولیک و واتیکان می باشد که از در ایتا و تلگرام فعالیت دارد.   با عضویت در کانال خبری واتیکان نیوز، از آخرین اخبار دنیای کاتولیک سریر مقدس […]

اخبار, انجمن دیالوگ شیعه و کاتولیک

کارگاه های مطالعاتی

کارگاه شماره یک کارگاه مطالعات دانشگاه های کاتولیک زبان فرانسوی (حضوری) در ۷۲ جلسه ۶۰ جلسه آموزش تخصصی زبان فرانسوی (با محوریت تطبیق متن کتاب مقدس با متون اسلامی) ۱۲ جلسه شناخت دانشگاههای کاتولیک اروپا و موسسات پاپی در حوزه دیالوگ و مطالعات اسلامی ویژه: دانشجویان رشته ادیان ابراهیمی و رشته ادیان و عرفان دانشگاه ادیان و[…]