امضاء تفاهمنامه همکاری بین ایران و ایتالیا

Signing the Memorandum of Cooperation between Iran and Italy

With the support of the International Institute for Shia and Global Peace Studies, the most comprehensive memorandum of understanding between the two countries of Iran and Italy was signed.
This memorandum signed by Mr. Dr. Aniello Ertico, the head of the International Foundation of Porta Coeli, and Mr. Jafar Hossein Nejad, head of the International Institute for Shia and Global Peace Studies, will open a new chapter in communications for independent artists from both countries.
The International Institute for Shia and Global Peace Studies also officially introduced as the office of the International Foundation for International Studies in Iran.
It is worth noting that the International Foundation for Porta Coeli is the creator and organizer of the Mediterranean Contemporary Art Award in 2019, whose goal is to promote contemporary art as a tool for social and cultural development, and the International Foundationof Porta Coeli and the International Institute for Shia and Global Peace Studies agree on the usefulness and importance of establishing international cooperation relations, strengthening religious dialogue for peace and life.
The objectives of this memorandum of cooperation can be noticed by identifying common strategies aimed at promoting activities and exchanging projects between the two countries, Italy and Iran, in the artistic dimensions and in order to strengthen and enhance the capacity for cooperation, solidarity, peace, education, and interreligious dialogue.

امضاء تفاهمنامه همکاری بین ایران و ایتالیا

به همت موسسه بین المللی مطالعات شیعه و صلح جهانی، جامع ترین تفاهمنامه همکاری های هنری بین دو کشور ایران و ایتالیا امضا شد.
این تفاهمنامه که به امضای آقای دکتر Aniello Ertico رئیس بنیاد بین المللی Porta Coeli و آقای جعفر حسین نژاد، رئیس موسسه بین المللی مطالعات شیعه و صلح جهانی رسیده است، فصل جدیدی از ارتباطات برای هنرمندان مستقل دو کشور خواهد گشود.
همچنین طی حکمی، موسسه بین المللی مطالعات شیعه و صلح جهانی، رسما به عنوان دفتر نمایندگی این بنیاد بین المللی در ایران معرفی شد.
شایان ذکر است که بنیاد بین المللی Porta Coeli خالق و سازمان دهنده جایزه هنر معاصر مدیترانه ای در سال ۲۰۱۹ است که هدف آن ارتقاء هنر معاصر به عنوان ابزاری برای توسعه اجتماعی و فرهنگی است و بنیاد بین المللی Porta Coeli و موسسه بین المللی مطالعات شیعیان و صلح جهانی بر سودمندی و اهمیت ایجاد روابط همکاری بین المللی، تقویت گفتگوی مذهبی برای صلح و زندگی، توافق دارند.
از اهداف این تفاهمنامه همکاری می توان به شناسایی استراتژی های مشترک با هدف ارتقای فعالیت ها و تبادل پروژه ها بین دو کشور ایتالیا و ایران در ابعاد هنری و در راستای تقویت و افزایش توان همکاری، همبستگی، صلح، آموزش و نیز گفتگوی بین ادیان اشاره کرد.

نوشته های مرتبط