اعزام دو محقق حوزه ادیان به یونان

Delegation of two religious scholars to Greece
The International Institute for the Study of Shia and World Peace in April 2019, in pursuit of the Institute’s goals, sent two religious scholars (Mohammad Sahhaf Kashani and Hussein Haghi) to carry out research activities to Greece.

اعزام دو محقق حوزه ادیان به یونان

مؤسسه بین المللی مطالعات شیعه و صلح جهانی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ در راستای اهداف مؤسسه، دو تن از محققان حوزه ادیان (حجج اسلام محمد صحاف کاشانی و حسن حقی) را جهت انجام امور پژوهشی به یونان اعزام نمود.

نوشته های مرتبط